◄▬ Voorwoord mr. F.K.R.C. Sassen bij het boek Genealogie Sassen ▬►

Genealogie Sassen, gedrukte uitgave, 15 mei 1979, bewerkt door Mr. F.K.R.C. Sassen

 Portret mr. F.K.R.C. Sassen, doek Ad Merx 

Dit boekwerk bevat de herbewerking van de genealogie SASSEN, zoals deze werd gepubliceerd in "Nederland's Patriciaat", 38e jaargang 1952, uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie te ' s Gravenhage.

Eerder treft men de genealogie -- doch zeer summier -- aan in het "Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën" door A.A. Vorsterman van Oyen, 1890, deel 111 en, uitgewerkt in enkele kwartierstaten, in "Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken" door W.J.F. Juten, 1910.

Aan de vermelde publicatie in "Nederland's Patriciaat" zijn een groot aantal wetenswaardigheden, daaraan ontbrekende gegevens en al hetgeen daarna tot heden is geschied toegevoegd. Om eenieder daarvan kennis te kunnen doen nemen vatte ik deze herbewerking aan.

Bij de naam van de betrokkene is ook afgebeeld het bid- resp. gedachtenisprentje, zich bevindend in de collectie, die ik in de loop van tientallen jaren bijeenbracht; deze collectie kan vermoedelijk bogen op volledigheid: in vele grote verzamelingen immers heb ik niet meer aangetroffen.

De generaties zijn genummerd met romeinse cijfers: I, II, III, enz.; de gezinshoofden in één generatie worden onderscheiden door toevoeging van letters: IIIa, IIIb, IIIc enz .. Door nieuwe vondsten zal de generatienummering
wèl, de letteraanduiding dikwijls niet corresponderen met die in de vermelde publicatie anno 1952. De uitwerking begint bij generatie III, blz. 23.

Volledig is deze herbewerking nog geenszins : met name ontbreekt daaraan de uitwerking van thans nog in Indonesië levenden en van meerderen, die in het verleden naar het buitenland vertrokken. Ieder uitstel van de verschijning van dit boekwerk vergroot echter het risico dat een opvolger dat ter hand zou moeten nemen. Dat zou afstel kunnen betekenen en daarom sluit ik mijn werk in dit stadium heden af. Daarenboven wil ik mij zelf niet het genoegen laten ontgaan dit boekwerk ter beschikking te doen komen van de velen, die afstammen van JACOBUS "de dragonder", bij wie de uitwerking regint.

Nijmegen, 15 mei 1979.
F.K.R.C. Sassen (IXo, blz. 111).

◄▬ Voorwoord mr. F.K.R.C. Sassen bij het boek Genealogie Sassen ▬►
Powered by Website Baker