◄▬ Tabel A I Joannes ±1600-1660 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers

Tabel A
I. Joannes Sassen
, geb. omstr. 1600 *), koopman, schepen der Vrijheerlickheyt Elsloo van 1645 tot zijn overlijden, begr. aldaar 3 oct. 1660,
tr. vóór 1629 (uit een akte d.d. 20 jan. 1629 blijkt dat hij toen gehuwd was met) Ida Creeften, dr van Claes Creeften, overl. na 14 juli 1684 (in een akte van die datum het laatst genoemd).

*) Zie voor wat betreft het geboortejaar onder Voorwoord website: Correctie

kinderen:
1. Hubertus 2. Meiken 3. Jacobus tA II 4. Barbara 5. Margareta

Op 22 juli 1643 koopt hij van de huisvrouw van de sergeant Andries Kerpen, Meijken Hendrix, ‘twederdeel morgens en twee percelen acker gelegen opt mergelacker’ voor 28 stuivers per roede.
Op 13 april 1649 transporteert hij aan Claes Claessen het door deze bewoonde huis en hof en ontvangt als betaling ‘eenen halven morgen landts geleghen int Elsloovelt’ plus 240 guldens.
Hij wordt op 30 juli 1652 door Drossard en Schepenen van Elsloo gegicht en gegoeyt in een ‘bunder weyde geleghen inde Jodestrate gemeynelick genamt de Verreweyde, hem verbleven als naesten biedende ten uytganck der brandende keersse’.
Van Lambert Coenen van Elsloo koopt hij op 8 mei 1652 ‘een half derden deel van een boure landtgheleghen inde vrijheerlickheijt Elsloo’.
Op 28 februari 1657 ‘verbuijt en vertransporteert’ Teel Teelmans hem ‘seker huijs ende hof gestaende en gheleghen binnen Elsloo in het durp met al sijne appendentien en dependentien’; hij heeft Teelmans daar voor gegeven ‘sesenveertigh schapen, hondert terwe bousschen en twintich roeden bamts gheleghen onder der heerlickheijt Geul’; daarenboven beloofde hij Teelmans nog te betalen de som van 100 guldens Maestricter cours en wel op ‘Sinte Remus Messe toecommende precijs sonder voorder uijtstel’; huis en hof waren belast ‘jaerlicks met twee capuijnen en tweemaal negen ort en een half vat saedts aende kercke".
Hij draagt op 15 mei 1658 aan Michiel Creften over 96 ‘cleijn roeden landts geleghen on dese Vrijheerlickhijt Elsloo bij de bekercoul’ tegen betaling voor iedere ‘cleijn roede van 25 stuijver godspenninh’.
Op 10 maart 1659 draagt hij aan Michiel Coeninx over een halve morgen ackerlandts, waarvoor hij ontvangt ‘een peerdt ende uijtterhant vijthijen guldens Maestr. cours, sijnde t'voors.lant niet voorders belast als met eene halve hinne’, welke last Coeninx voor zijn rekening nam.

‘d'Eer ende deugsaeme Ida Sassen, wijlen Jan Sassen naergelatene weduwe’ verklaart in een akte d.d. 3 oct. 1678: ‘ten opzicht van haeren ouderdom ende meer andere redenen haer daertoe moverende’ hetgeen zij van haar dochter Meiken, 'aghtergelatene weduwe van 0tto Wouters en van deze’ heeft geërfd, over te dragen aan haar zoon Houb Sassen en haar dochter Margaretha, waartegenover deze verplicht zijn ‘hunne moeder mit cost dranck ende cleiders loefelijck t’onderhouden ende soolange Godt den heer haer het leven vergunt bij hun te laten woenen ende eigentlijck te doen wat kinders aen hunne ouders schuldigh sijn te doen.’

Uit dit huwelijk werden te Elsloo geboren:

1. Hubertus Sassen, geb. omstr. 1630, Maasschipper en koopman, begr. Elsloo 10 maart 1703,
tr. Sybilla Dullens, dochter uit een schippersfamilie uit Elsloo, die tevens een schipperscafé aan de Maas bezat. Het huwelijk bleef kinderloos. Zij hertrouwde met H. Dodemom.

2. Meiken Sassen, geb. omstr. 1631, overl. Catsop 1 sept. 1678 (47 jaar oud in haar huis te Catsop door de buren gevonden ‘te bedde geleghen en doot’,
tr. Otto Wouters, schepen van Elsloo, overl. aldaar 6 maart 1692.
Het huwelijk was kinderloos.

3. Jacobus Sassen - volgt tabel A II -, geb. omstr. 1635, Maasschipper en koopman, schepen en kapitein van de Vrije Rijxheerlickheijt Elsloo, overl. Elsloo 1 januari 1704,
tr. 1. Ida Paulussen alias Boers, overl. Elsloo ± 1690.
tr. 2. Margarita Boers, wed. Franssen.

4. Barbara Sassen, overl. Elsloo 25 oct. 1699,
tr. Gerard Nelissen,Maasschipper.

5. Margareta Sassen, geb. Elsloo omstr. 1640, overl. ná 18 jan. 1723 (het laatst genoemd in een akte van die datum), handelaarster in onroerend goed; 5 huizen waren haar vast bezit. Zij woonde in het huis naast de ‘Schippersbeurs’; de ‘Schippersbeurs’ zelf kocht zij voor haar dochter Maria Catharina, geb. Elsloo 13 febr, 1668, overl. aldaar 25 dec. 1718, die op 22 oct. 1694 trouwde met Jasparis Caspar Labeen de Lambremont, afkomstig van Visé, Drost van Elsloo en advocaat, overl. Elsloo 20 juli 1748,
tr.1668 Joannes Michilis Hendrickx, geb. Elsloo 1644, overl. Elsloo 4 september 1676.
Uit dit huwelijk 4 kinderen
Bron: ' Gebeurtenissen uit het leven van Joannes Michillis Hendrix' (de Bekker website).

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel A I Joannes ±1600-1660 ▬►
Powered by Website Baker