◄▬ Tabel A Va Hubertus 1752-1828 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tB VIa. Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 x Johanna Catharina Sobels
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tD VIc. Leonardus Antonius Sassen, 1787 - 1862 x Johanna de Kleyn

Tabel A
Va. Hubertus Sassen
, ged. 's-Hertogenbosch 8 aug. 1752, mr. zilversmid, (1796-1828) ontvanger-generaal der Beurzen en andere beneficiën over de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch, (1807) keurmeester der gouden en zilveren voorwerpen, (21 dec. 1786) een der oprichters en lid van de Vaderlandsche Sociëteit, (1793) le rot onderofficier der Schutterij Jonge Schuts of Nieuwe Voetboog, (1796) capitein 2e compagnie Bataillon Infanterie der gewapende Burgerwacht, (1807 en 1809) regerend blokmeester voor de Hinthamerstraat en (1810) brandmeester bij de spuit aan de Geerlingse brug, overl. ‘s-Hertogenbosch 29 sept. 1828,
tr. 's-Hertogenbosch 14 oct. 1781 Antonia Maria Ruwel, ged. 's-Hertogenbosch 29 nov. 1758, overl. aldaar 2 juli 1810, dr. van Leonardus Ruwel en Henrica Dijkmans.

Kinderen:
1. Adriana Hendrica 2. Mr. Jacobus Joannes tB VIa 3. Mr. Joannes Henricus tC1 VIb 4. Leonardus Antonius tD VIc
5. Anna Mechtildis 6. Maria Anna Elisabetha 7. Wilhelmina Henrica Josepha  

Literatuur:
‘De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch’, Jhr.Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, 's-Hertogenbosch, 1975;
‘Brabant van Generaliteitsland tot Gewest’, Dr. A.R.M. Mommers, Utrecht-Nijmegen, 1953;
‘Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meijerij van 's-Hertogenbosch’, Jhr. A. van der Does de Willebois, 's-Hertogenbosch, 1904;
‘Zilver uit ‘s-Hertogenbosch’, tentoonstelling 9 maart - 2 juni 1985, NoordBrabants Museum, Den Bosch.

bidprentje Hubertus Sassen

bidprentje Hubertus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Hubertus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Antonia Maria Ruwel

bidprentje Antonia Maria Ruwel (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Antonia Maria Ruwel (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
Advertentie Prov. Dagblad Noord-Brabant
In ‘Zilver uit ‘s-Hertogenbosch’ afgebeelde, door Hubertus Sassen gebezigde keuren

Advertentie Prov. Dagblad Noord-Brabant

In ‘Zilver uit ‘s-Hertogenbosch’ afgebeelde,
 door Hubertus Sassen gebezigde keuren

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Henrica Sassen, geb. 's-Hertogenbosch, begr. aldaar 5 aug. 1789.

2. Mr. Jacobus Joannes Sassen - volgt tabel B VIa -, geb. 's Hertogenbosch 26 aug. 1783, (1804) advocaat te ‘s-Hertogenbosch, (1815) rijksadvocaat in Limburg, broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Maastricht 19 Oct. 1845,
tr. Vught 21 juli 1805 Johanna Catharina Sobels, geb. 's-Hertogenbosch 2 juni 1781, overl. Maastricht 4 sept. 1849, dr. van Pieter Johan Adriaan Sobels en Joanna Laurentia Huygens.

3. Mr. Joannes Henricus Sassen - volgt tabel C1 VIb -, (beter bekend als : Mr. Jan Hendrik Sassen), ged. 's-Hertogenbosch 27 mei 1785, pensionaris en advocaat aldaar, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. 's-Hertogenbosch 5 mei 1830;
tr. Leiden 10 mei 1809 Henrica Francisca van der Monde, geb. aldaar 13 maart 1782, overl. 's-Hertogenbosch 3 mei 1856, dr van Dr. Willem van der Monde en Bertina Joanna van Linden.

4. Leonardus Antonius Sassen - volgt tabel D VIc -, geb. 's-Hertogenbosch 16 febr. 1787, ontvanger-generaal der beurzen en beneficiën ad studia, overl. 's-Hertogenbosch 4 sept. 1862;
tr. le Hedel 6 juni 1808 Johanna de Kleyn, ged. Hedel 27 mei 1776, overl. Hedel 21 aug. 1827, dr van Henricus de Kleyn en Geertruida van Alem (zij was eerder op 11 jan. 1804 te Hedel gehuwd met Jhr Peter de Roock, ged. Hedel 29 oct. 1736, overl. aldaar 22 nov. 1807, zn van de generaal-majoor Peter de Roock en Frederica Elsevier).
tr. 2e omstr. 1829 Agnes Jacoba van der Heyden, geb. 's-Hertogenbosch 27 sept. 1786, overl. aldaar 10 mei 1837, dr van Fredericus van der Heyden en Maria Anna Meulenberg;
tr. 3e Boxmeer 10 april 1839 Maria Theresia Hoctin, ged. Boxmeer 2 aug. 1791, overl. ‘s Hertogenbosch 4 aug. 1851, dr van Franciscus Jacobus Hoctin en Catharina Margaretha Bouvy en wed. van Fredericus Josephus Collenbach.

5. Anna Mechtildis Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 8 oct. 1792, overl. Weltevreden Ned.Ind., 1 juli 1821,
tr. 's-Hertogenbosch 8 maart 1815 Josephus Cornelius Thijssens, geb. Leiden 4 april 1790, kapitein magazijnmeester der artillerie, overl. Batavia 10 mei 1821, zn. van Franciscus Thijssens en Cristina Clabbers.

Advertentie Javasche Courant
Kennisgeving Hubertus Sassen
Advertentie Javasche Courant

- - - - - O - - - - -
Perkamenten bidprentje Franciscus en Cristina Thyssens-Clabbers

Perkamenten bidprentje Thyssens-Clabbers (tekst)

- - - - - O - - - - -

Perkamenten bidprentje Thyssens-Clabbers (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit: ‘Den Nederlandschen Hermes’, afl. 6, jg. 2; mei 1827:
‘Het schip, de Arinus Marinus , groot 1000 à 1100 tonnen, zeer hecht en sterk en van eene snelzeilende en zeer goed constructie, werd voor rekening van eenige Rotterdamsche kooplieden te Londen ingekocht.
Een succesvolle reis over Batavia naar Canton in China werd al spoedig door een tweede onderneming opgevolgd; hetzelve verliet de reede van Hellevoetsluis en bereikte gelukkig die van Batavia. Na een reize naar Palembang en de Moluccos werd het in Batavia in gereedheid gebracht om de terugreize naar hetVaderland te kunnen ondernemen.
Het schip, Kapitein A. Langeveld, gereed zijnde, verliet, op den 28 Januarij 1821, de Bataviasche reede, stuurde Westwaarts, raakte in de straat Sunda aan den grond, doch zonder schade bekomen weder vlot en kwam vervolgens op den 5 Febr. buiten die straat en dus in volle zee. Nimmer zoude men vernomen hebben, door welke oorzaak, of op welke hoogte van den aardbol de Arinus Marinus vergaan was, bijgeval zulks niet door een zeer onverwachte toeval was kenbaar geworden.
Had de Deense brik Sovereign, Kapitein Boyle, gedestineerd naar Batavia, deszelfs koers minder zuidelijk genomen, dan was het niet mogelijk geweest om het geringste overblijfsel van de Arinus Marinus te ontdekken. Nu kwam de Sovereign op den 8 Febr., en 14 uren na het verongelukken van de Arinus Marinus juist ter plaatse en ontdekte men onder de drijvende overblijfselen van dat noodlottige schip nog eeniglijk vier in leven zijnde personen, die zich sedert de ramp op een stuk hout boven water hadden gehouden.
De brik Sovereign arriveerde den 14 Maart te Batavia en de vier zoo wonderbaar geredde persoonen deden, op requisitie van den Hooge Indische Regeering het verhaal van het voorgevallene:
“Het schip de Arinus Marinus ligtte op Zondag den 28 Januarij. Gestadig worstelende met stroom en tegenwinden en na op Vrijdag den 2 Febr. op een zachte grond vast geraakt, doch zonder schade weer vlot gekomen, geraakte men pas op Maandag den 5den Maart buiten de straat Sunda en in zee.
Woensdag den 7den was het gedurende den geheelen dag buijig weder. In den avond wies de wind tot eenen storm aan, en men was verplicht het voormarszeil en het kruiszeil geheel vast te maken. Middelerwijl nam de storm meer en meer toe, en dezelve was tusschen 9 en 10 ure zoo hevig, dat alle nog bijstaande zeilen werden weggerukt, terwijl er hemelhooge zeeën liepen. Ten half elf ure kwam er eene zware stortzee over, die niet alleen de groote en daagsche boot uit de sjorringen, maar zelfs de klampen en ringbouten uit het dek scheurde. Op dat oogenblik begon het schip aan bakboordzijde zoodanig over te hellen, dat het staande lijwant zes voet onder water stond, terwijl ook de groote steng overboord woei. Men kapte alstoen de taliereepen, waardoor de masten alle braken en overboord vielen, echter kon men aan het schip geene rijzing hoegenaamd bespeuren.
Intusschen was hetzelve reeds vol water geraakt en alles was tusschen deks bezig, om het met pompen boven te houden. Ongeveer 12 ure des nachts begon het schip te zinken, en wel met de voorsteven, waardoor het achterschip rees, totdat het in dien stand plotseling eene prooi der golven werd, en verdween.”
Aan boord bevonden zich, behalve de Equipagie, als passagiers, de gepensioneerde Kolonel BOIONS, de Kapitein boekhouder bij de constructiewinkel J. THYSSENS, met verlof naar Nederland vertrokken, met deszelfs Echtgenoot; de Heer J. HOMMES, Negotiant, met deszelfs zoon H. HOMMES; de Heer J. MATAK, met deszelfs vrouw en twee kinderen; de tweede luitenant van het 7de regement Huzaren W.H. PLOEM, met verlof naar Nederland; de Wede van wijlen den Kapitein ter zee van HEK, geboren GRIEPMAN, met hare zuster, Mejufvrouw H. GRIEPMAN; de jonge Jufv. M. MORIN; de jonge Jufvrouwen E.G., W. en L.A.F. SACK, kinderen van den Heer SACK, algemeen boekhouder; de jonge Heer H. MEYLAN, zoon van den Heer G.F. MEYLAN, Inspecteur van Financiën; de jonge Heer P. VAN HEERT, zoon van den Heer W.H. VAN HEERT, adsistent resident te Probolingo; de Chirurgijn der 3e klasse van de Koninkl.Nederlandsche Marine CLEMENT, en veertig gepasporteerde Militairen met eene vrouw.

Deel van een stellig door een notaris in de Javasche Courant geplaatste advertentie, waaruit blijkt van het overlijden van Anna Mechtildis op 1 juli 1821 te Weltevreden.
door een notaris in de Javasche Courant geplaatste advertentie

 

6. Maria Anna Elisabeth Sassen, ged. ‘s-Hertogenbosch 16 nov. 1790, overl. Kripp a/d Rijn BRD 3 aug. 1860,
(zie Doopregister Kerken)
tr. 1. Mathias Joseph Tilman, geb. Visé B. 1808, koopman, overl. Kripp 5 juli 1833, zn van Franz Tilman (overl. Luik B.) en Maria Catharina Horion (overl. Visé B.).
Uit dit huwelijk:
     Josephine Maria Antonia Tilman, geb. Kripp 1829, overl. Kripp 31 jan. 1849.
     Damian Joseph Aloys Tilman, geb. Kripp 1830, overl. Kripp 5 nov. 1833.
tr. 2. Remagen BRD 17 april 1834 Johann Adam Funke, geb. Linz 1803, handelsman, overl. Kripp 15 maart 1835, zn van Heinrich Joseph Funke, Gutsbesitzer en Maria Magdalena Hertgen.
Uit dit huwelijk (na het overlijden van Funke):
     Maria Elisabeth Funke, geb. Kripp 3 juli 1835, overl. Kripp 2 febr. 1860.
tr. 3. Remagen BRD 25 nov. 1836 Andreas Honnef, zn van Johann Joseph Honnef en Anna Eckel.

 
Bidprentje Maria Anna Elisabeth Honnef-Sassen
bidprentje Elisabeth Funke

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

7. Wilhelmina Henrica Josepha Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 7 sept. 1796, overl. Berlicum 22 juni 1871 (zie Doopregister Kerken).

Bidprentje Wilhelmina Henrica Josepha Sassen

Wilhelmina Henrica Josepha Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

Wilhelmina Henrica Josepha Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
Medaillon, ivoor, met haar
Medaillon,
 ivoor,
 met haar (portret) Medaillon,
 ivoor,
 met haar (keerzijde)

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel A Va Hubertus 1752-1828 ▬►
Powered by Website Baker