◄▬ Tabel C1 VIb Mr Joannes Henricus 1785-1830 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, 1817 - 1877 x Eugenie Leonie Augustine Sassen
tC1 VIIg. Bernardus Antonius Josephus Sassen, 1819 - 1895 x Anna Mathilda Antonia Sassen

Tabel C1
VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen (beter bekend als : Mr. Jan Hendrik Sassen), ged. ‘s-Hertogenbosch 27 mei 1785, pensionaris en advocaat aldaar, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. 's-Hertogenbosch 5 mei 1830;
tr. Leiden 10 mei 1809 Henrica Francisca van der Monde, geb. aldaar 13 maart 1782, overl. 's-Hertogenbosch 3 mei 1856, dr van Dr. Willem van der Monde en Bertina Joanna van Linden.

Kinderen:
1. Eugenia Albertina Joanna 2. Louisa Maria Elisabeth 3. Maria Jacoba Josephina
4. Henriette Françoise Jeanne 5. Francisca Mathilda Bernardina Antoinetta 6. Mr. Willem Carel Clemens tC1 VIIf
7. Antoinetta Wilhelmina Johanna 8. Bernardus Antonius Josephus tC1 VIIg 9. Gertrudis Alexandrina Theodora
10. Petrus Hendrik Antonij Bavo C.S.S.R.    
portretten mr. Jan Hendrik Sassen en Henrica Francisca van der Monde
portret mr. Jan Hendrik Sassen portret Henrica Francisca van der Monde
Wapenschild Dr. Willem van der Monde
Doek, 1778
Wapenschild Dr. Willem van der Monde Doek,
 1778
bidprentjes mr. Jan Hendrik Sassen

bidprentje mr. Jan Hendrik Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje mr. Jan Hendrik Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje  Henrica Francisca van der Monde

bidprentje Henrica Francisca van der Monde (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Henrica Francisca van der Monde (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Hij bezocht van 1 september 1797 af de Latijnse School in zijn geboorteplaats en behaalde bij de promotie van I april 1802 de eerste ereprijs, waarbij hij mocht spreken over :’Non aliud quidquam omnium vitiorum facile invenies statui publico noxium magis, imo ac perniciosius contagiosâ luxuriâ’ (niet gedrukt). Hij bleef echter nog een half jaar op school als candidatus academicus en werd 3 september 1802 in het openbaar tot de academische lessen bevorderd. Tot 14 september 1803 volgde hij aan de Illustre School de colleges in de welsprekendheid en de fraaie letteren van de rector-hoogleraar J. Oliphant (1737-1813); 19 september 1803 werd hij te Leiden voor de rechten ingeschreven. Drie jaar later, 25 october 1806, promoveerde hij te Leiden in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift, dat als voorbeeld geldt van de invloed van de Kantiaanse wijsbegeerte op het juridisch denken in Nederland.
Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat in Den Bosch. Op 28 juli 1808 werd hij ‘provisioneel’ benoemd tot pensionaris van de stad en, toen deze betrekking werd omgezet in die van secretaris van het burgemeesterschap, werd deze functie hem 18 nov. 1808 definitief toevertrouwd. Kort daarna, 29 mei 1809, werd hij als secretaris toegevoegd aan de commissie, die door de landdrost van het Departement Noord-Braband, Mr. P.E.A. de la Court (1760-1848, NNBW VIII 324-325) belast was met een onderzoek naar de geschillen, die in de kwartieren van Eindhoven, Den Bosch en Breda tussen Katholieken en Protestanten gerezen waren over eigendom en gebruik van de kerkgebouwen en de daarbij behorende fondsen.
Na de gedwongen afstand van het zuiden van het Koninkrijk Holland aan Frankrijk maakte hij in april 1810 met zeven anderen deel uit van de deputatie, die in opdracht van de landdrost te Parijs de hulde van de afgestane gebieden aan de keizer moest gaan betuigen. Tijdens het bezoek van Napoleon aan Den Bosch genoot hij, bij de ontvangst van het stadsbestuur ten paleize Verwerstraat op 7 mei 1810, als secretaris ‘de eer, Zijne Majesteit te harangueren, die zulks met een byzondere minzaamheid beantwoordde’. In het zelfde jaar 1810 werd hij bij keizerlijk besluit benoemd tot griffier van het vredegerecht te Boxtel, in 1811 van dat van Den Bosch. Op 11 april 1813 werd hem echter door de ‘maire’ van 's-Hertogenbosch, Mr. A.G.Verheyen (1770-1857, NNBW IX 1191-1192), waarschijnlijk op last van de Franse overheid, ontslag aangezegd als secretaris der stad. Toch ontving hij 29 april 1813 van de préfect du Département des Bouches du Rhin, N. Baron Fremin de Beaumont, nog een betuiging van vertrouwen en werd hij 3 mei 1813 benoemd tot griffier en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank van eerste aanleg te Den Bosch.
Niettemin werd hij 3 dec. 1813 op last van Fremin de Beaumont gearresteerd en gevankelijk weggevoerd naar Frankrijk. Hij wist echter onderweg te ontsnappen, zodat hij reeds 26 jan. 1814, terstond na het vertrek van de Franse troepen, weer in Den Bosch kon terugkeren. Papieren, die de Commissaire général Marivaux bij zijn overhaast vertrek in het Hotel ‘De Gouden Leeuw’ had achtergelaten, openbaarden hem de achtergronden van zijn arrestatie.

brief Com.Gen.Marivaux 8 dec 1813 (origineel)

brief Com.Gen.Marivaux 8 dec 1813 (origineel)

Préfecture des Bouches du Rhin Bois le duc le 8 dec. 1813.
Le Préfet du Département des Bouches du Rhin, Baron de l’Empire, Chevalier de la Légion d’honneur
à Monsieur Marivaux Commissaire Général de Police.
Monsieur de Commissaire Générale,
Le Sieur Jean Henri Sassen, avocat à Bois le duc, rue de Breda, est un de ces hommes dangereux, qui donnent beaucoup d’inquiétude à l’administration dans des tems difficile, il cherche a soulever le peuple en déclamant contre les Français et a aveler toutes les Autorités.
Il est prévenu d’être l’auteur d’affiches encendiaires et depuis quelque tems son audace redouble.
Je pense, Monsieur le Commissaire Genérale que ce factieux doit être par mésure de haute police éloigné de ce d´partement et très exactement surveillé jusqu’au l’examen de ses papiers dont il est important de se servir.
Agréez Monsieur le Commissaire Générale l’assurance de ma haute consideration
Fremin de Beaumont

dankbetuiging van de Commandant van de Pruisische troepen

dankbetuiging

Na zijn terugkeer in Den Bosch lichtte hij uit de Franse archieven zijn boven weergegeven arrestatiebevel en verkreeg hij van de Commandant van de Pruisische troepen een dankbetuiging voor bewezen belangrijke diensten en betoonde dapperheid.

Nederlandsche Staatscourant Dinsdag 8 February 1814:
Na het openen van de poorten van ‘s-Hertogenbosch, togen, tegelijk met de bondgenooten, verscheidene uitgeweken ingezetenen de stad binnen. Onder dezen had men het genoegen den Heer Advokaat Jan Hendrik Sassen -- welke met behulp van weldenkende menschen, in Brussel, met achterlating van zijn kleederen en rysvalies, middel gevonden had, zyn gewelddadige ontvoerders, de gendarmes, te ontkomen, en voor het overgaan der stad, tot Vught toe terug te keeren -- met een algemeene vreugde te zien inhalen, en naar deszelfs huis in de armen van de zynen teruggeleiden.

Na de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden kreeg hij een benoeming als secretaris van de commissarissen voor de overneming door het Nederlands gezag van de gemeenten, die v66r 1795 de landen van Overmaas hadden gevormd; hij vestigde zich daartoe te Roermond, daarna te Maastricht. In 1815 hervatte hij zijn advocatenpractijk te Den Bosch. Bij K.B. van 2 december 1815 werd hij benoemd tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Braband; 14 juli 1818 kozen de Staten hem tot lid van het Gedeputeerd Bestuur, waarin hij tot zijn dood zitting heeft gehad.
Hij was President-plaatsvervanger bij de Militie Raad voor de Militaire Kantons nrs 1-11 (1817), advocaat van de Waterstaat en de Publieke Werken in het 4e district, uitmakende de Provincie van Noord-Braband (1821) en behoorde tot de eerste twaalf Nederlanders, die op 26 februari 1816 werden benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Sinds 1817 was hij lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch.
Door hem is voor het eerst in het publiek de aandacht gevestigd op de achterstelling van de Katholieken in Noord-Braband bij de bezetting van de openbare ambten, waarbij hij de regering van het Koninkrijk zijn kritiek niet spaarde. Later was hij de regeringspolitiek, met name met betrekking tot het onderwijs, minder ongunstig gezind.
Hij bewoonde met zijn talrijk gezin het huis "De Munt", Postelstraat 42 en des zomers het buitengoed "Baarschot" onder Esch (N.B.). Na zijn vroege dood werd zijn aanzienlijke bibliotheek 27 september 1830 te Den Bosch publiek verkocht.

Geschriften :
‘Specimen juridicum inaugurate exhibens quaedam ad diversi generis quaestiones observata’, diss. Leiden 1806;
pseudoniem Candidus Brabantus : ‘Antwoord van een vriend der waarheid aan den Here Gijsbert Karel Grave van Hogendorp, op deszelfs brief van den 26 mei 1818, voorkomende in de Bijdragen tot de huishouding van den staat in het Koninkrijk der Nederlanden", A'dam 1819;
‘De zaak der Katholijken in Noord-Braband verdedigd tegen de wederlegging van het Antwoord van eenen vriend der waarheid, aan den Heere Gijsbert Karel Grave van Hogendorp op deszelfs brief van den 26 mei 1818, door den vriend der waarheid’, 's-Hertogenbosch 1821;
’De onverdraagzaamheid van eenige Protestanten in Noord-Braband aangetoond, eene bijdrage tot de huishouding van den staat, ten dienste der Staten Generaal’, A'dam 1821;
‘Proeve van een beredeneerd overzicht van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden, Ie Boek, titel I-V’, 's-Bosch 1825;
‘Brieven over het ontwerp van Wetboek voor Strafvordering’, 's-Bosch 1829.

Literatuur :
ABW XVII 135; NNBW IX 947-948;
‘Beknopte levensschets van wijlen ... Mr. Jan Hendrik Sassen’, 's-Bosch 1845;
Ned.Patr. XXXVIII (1952) 272-300;
J.H.J.M. Witlox, ‘De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst’ I, diss. A'dam, G.U., ‘s Bosch 1919, 127-134, 175-175, 234-235;
W.J.A.J. Duynstee, ‘Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland’, A'dam 1940 71, n. 3, onder a;
Boekzaal CLXXIV (april 1802) 430, CLXXV (sept. 1802) 348;
F. van Lanschot, ‘Keizer Napoleon te ‘s-Hertogenbosch", Tax. XXXIX (1932) 119;
Hermeneus, 10e jg afl. 7.;
Ned.Staatscourant d.d. 8 februari 1814.
Jopie de Haan-Burghoorn, Over ‘Paapse Stoutigheden en andere Gruwelen’. Onderzoek naar het antipapisme van protestanten en de reactie hierop van katholieken, toegespitst op een pamflettenstrijd over de evenredige verdeling van openbare ambten. 15 mei 2013, Masterscriptie Kunst- en Cultuurwetenschappen

 

Uit dit huwelijk:

1. Eugenia Albertina Joanna Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 19 febr. 1810, overl. Charleroi (B.) 28 juni 1870,
tr. 's-Hertogenbosch 23 mei 1834 Mr. Emanuel Antonius Augustinus Sassen (VIIa, tabel B).

Schilderes van bijzonder aardige bloemstukken en fruitstillevens;
tentoonstelling Den Bosch 1825: een vaas; een fruitstukje, bloemen.

bidprentjes Eugenia Albertina Joanna Sassen

bidprentje Eugenia Albertina Joanna Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Eugenia Albertina Joanna Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

2. Louisa Maria Elisabeth Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 23 mei 1811, overl. Arnhem 1 mei 1873,
tr. 's-Hertogenbosch 16 jan. 1834 Godert Anne Gerard Graaf van der Duyn, geb. Utrecht 30 oct. 1800, generaal-majoor der cavalerie, adjudant van Z.K.H. Prins Frederik, ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Vorden Huize ‘Groot Venhorsting’ 4 dec. 1865, zn van Mr. Adam François Jules Heer van Maasdam en 's-Gravenmoer en Frederica Maria Isabella Benjamina van der Capellen.

Schilderde en tekende figuren en interieurtjes;
tentoonstellingen 's-Bosch 1825 en 1828: een vaas, Anna; Sainte-Marthe; la Sainte Vierge; la rosière.

bidprentje Louisa Maria Elisabeth Sassen

bidprentje Louisa Maria Elisabeth Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Louisa Maria Elisabeth Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
annonce Louisa Maria Elisabeth Sassen
Godert Anne Gerard Graaf van der Duyn
Crayon, Jos. Stangrubel, 1825
Godert Anne Gerard Graaf van der Duyn Crayon,
 Jos. Stangrubel,
 1825

3. Maria Jacoba Josephina Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 17 sept. 1812, overl. Utrecht 9 dec. 1877,
tr. 's-Hertogenbosch 2 sept. 1835 Henricus Albertus Joannes Michael Beekman, geb. Arnhem 28 sept. 1800, kapitein-adjudant der Koninklijke Militaire Academie te Breda, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Breda 18 febr. 1850, zn van Theodorus Beekman en Maria Johanna Versluijs.

Zij schilderde en tekende niet onverdienstelijk bloemen, stillevens en landschappen;
exposeerde te 's-Bosch: een boeket; een fruitstuk; een bloemstukje en een landschapje.

bidprentje  Maria Jacoba Josephina Sassen

bidprentje Maria Jacoba Josephina Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Jacoba Josephina Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje  Henricus Albertus Joannes Michael Beekman

bidprentje Henricus Albertus Joannes Michael Beekman (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Henricus Albertus Joannes Michael Beekman (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce  Maria Jacoba Josephina Sassen

4. Henriette Françoise Jeanne Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 30 dec. 1813, overl. Helmond 24 sept. 1901.

bidprentje  Henriette Françoise Jeanne Sassen

bidprentje Henriette Françoise Jeanne Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Henriette Françoise Jeanne Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Henriette Françoise Jeanne Sassen

5. Francisca Mathilda Bernardina Antoinetta Sassen, geb.‘s-Hertogenbosch 21 mei 1815, overl. Maastricht 22 april 1867.

bidprentje  Francisca Mathilda Bernardina Antoinetta Sassen

bidprentje Francisca Mathilda Bernardina Antoinetta Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Francisca Mathilda Bernardina Antoinetta Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Op 24 juli 1831 werd door de Prins van Oranje, de latere Koning Willem II, aan de dienstdoende schutterij van Den Bosch plechtig uitgereikt een vaandel, dat door de dochters van Mr. Jan Hendrik Sassen was gemaakt.

Olieverf door Dubois, dir. der Bossche K. Teekenschool - Stadhuis ‘s-Bosch
Olieverf door Dubois,
 dir. der Bossche K. Teekenschool - Stadhuis ‘s-Bosch

6. Mr. Willem Carel Clemens Sassen - volgt tabel C1 VIIf -, geb. 's-Hertogenbosch 26 jan. 1817, (1839) advocaat bij het Provinciaal Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch en (sedert 1842) te Maastricht, (1850) lid van de Provinciale Staten van Limburg, (1851) buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, (1851) lid van de Raad van de Gemeente Maastricht, interim-rijksadvocaat, (juli 1870) procureur-generaal bij het Hof van Justitie en vice-voorzitter van de Koloniale Raad en het Koloniaal Bestuur te Curaçao, ridder in de Orde van het Borstbeeld van de Bevrijder van Venezuela, overl. Evere (Brussel) 29 dec. 1877,
tr. Maastricht 22 oct. 1844 Eugenie Leonie Augustine Sassenx (VIa, 8, tabel B), geb. aldaar 15 oct. 1825, overl. Maastricht 1 jan. 1895, dr van Mr. Jacobus Joannes Sassen en Johanna Catharina Sobels; zij hertr. Maastricht 17 nov. 1879 Mr. Jan Hubert Theodoor Micheels.

7. Antoinetta Wilhelmina Johanna Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 3 juli 1818, overl. 6 febr. 1893,
tr. 's-Hertogenbosch 27 jan. 1845 Jan Hendrik Sassen (VIIe, tabel B).

8. Bernardus Antonius Josephus Sassen - volgt tabel C1 VIIg - geb. 's-Hertogenbosch 20 dec. 1819, (1858) notaris te Geffen, (1864) notaris te Helmond, (1865) auditeur bij den Schuttersraad der dienstdoende Schutterij te Helmond, overl. Helmond 31 maart 1895,
tr. ‘s-Hertogenbosch mei 1850 Anna Mathilda Antonia Sassen (VIa, 7, tabel B), geb. Maastricht 10 jan. 1822, overl. Helmond 27 sept. 1882, dr van Mr. Jacobus Joannes Sassen en Johanna Catharina Sobels

9. Gertrudis Alexandrina Theodora Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 22 april 1821, overl. Helmond 19 maart 1904.

bidprentje  Gertrudis Alexandrina Theodora Sassen

bidprentje Gertrudis Alexandrina Theodora Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Gertrudis Alexandrina Theodora Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Gertrudis Alexandrina Theodora Sassen

10. Petrus Hendrik Antonij Bavo Sassen C.S.S.R., geb. 's-Hertogenbosch 1 oct. 1822, priester van de Congregatie der Redemptoristen, een der eerste leden van de Nederlandse Provincie en eerste novicenmeester der Congregatie te 's-Hertogenbosch, overl. aldaar 30 sept. 1858.

bidprentje Petrus Hendrik Antonij Bavo Sassen C.S.S.R.

bidprentje Pedro Hendrik Antonij Bavo Sassen C.S.S.R. (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Pedro Hendrik Antonij Bavo Sassen C.S.S.R. (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C1 VIb Mr Joannes Henricus 1785-1830 ▬►
Powered by Website Baker