◄▬ Tabel C1 VIIf Mr Willem Carel Clemens 1817-1877 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, 1817 - 1877 x Eugenie Leonie Augustine Sassen
tC1 VIIIg. Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen, 1846 - 1902 x Carolina Theodora Constantia Stams
tC1 VIIIh. Mr.Dr. Edmond Emile Egbert Sassen, 1852 - 1929 x Evelina Victorina Elisa de Lannoy

Tabel C1
VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 26 jan. 1817, (1839) advocaat bij het Provinciaal Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch en (sedert 1842) te Maastricht, (1850) lid van de Provinciale Staten van Limburg, (1851) buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, (1851) lid van de Raad van de Gemeente Maastricht, interim-rijksadvocaat, (juli 1870) procureur-generaal bij het Hof van Justitie en vice-voorzitter van de Koloniale Raad en het Koloniaal Bestuur te Curaçao, ridder in de Orde van het Borstbeeld van de Bevrijder van Venezuela, overl. Evere (Brussel) 29 dec. 1877,
tr. Maastricht 22 oct. 1844 Eugenie Leonie Augustine Sassen (VIa, 8, tabel B ), geb. aldaar 15 oct. 1825, overl. Maastricht 1 jan. 1895, dr van Mr. Jacobus Joannes en Johanna Catharina Sobels; zij hertr. Maastricht 17 nov. 1879 Mr. Jan Hubert Theodoor Micheels.

Kinderen:
1. Ir. Ferdinand George Henri Auguste tC1 VIIIg 2. Albertine Victoire Edouarde Marie 3. Bernard Adriaan Hugo
4. Gabrielle Marie Emilie 5. Mr.Dr. Edmond Emile Egbert tC1 VIIIh 6. Henriette Leonie Eugenie
7. Melanie Eugenie 8. René Arthur George Ferdinand  
portret Mr. Willem Carel Clemens Sassen
portret Mr. Willem Carel Clemens Sassen portret Mr. Willem Carel Clemens Sassen (achterzijde)
bidprentjes  Mr. Willem Carel Clemens Sassen

bidprentje Mr. Willem Carel Clemens Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Willem Carel Clemens Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
portret  Eugenie Leonie Augustine Sassen
Doek, Leon Herbo

portret Eugenie Leonie Augustine Sassen Doek,
 Leon Herbo

 

bidprentjes  Eugenie Leonie Augustine Sassen

bidprentje Eugenie Leonie Augustine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Eugenie Leonie Augustine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

 

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje Mr. Jan Hubert Théodore Micheels

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonces

 

Zijn optreden als procureur-generaal te Curagao is slechts van korte duur geweest: hij raakte rechtstreeks betrokken bij zeer grote onaangenaamheden. Op 17 september 1870 werd de Gouverneur Mr. A.M. de Rouville ontslagen ‘tot innig leedwezen’ van de Koloniale Raad en groot ongenoegen van de bevolking van Curaçao. Bij de installatie van diens opvolger H.F.G. Wagner, Gezaghebber op St. Maarten, sprak hij een befaamde doch jegens Wagner allerminst welwillende rede uit, die het beginpunt vormde van voortdurende wrijvingen tussen hem en de nieuwe Gouverneur. Zijn aanwezigheid bij een luidruchtig feest van hoge ambtenaren en zee-officieren in Hotel ‘Americain’ bood Wagner de gelegenheid zich van hem te ontdoen. Hij weigerde in te gaan op de uitnodiging zijn ontslag te vragen; hem werd dat bij K.B. d.d. 8 augustus 1871 eervol verleend ondanks de protesten van o.m. de Apostolisch Vicaris van Curaçao Mgr. H.J.A. van Ewijk, de Consuls van Frankrijk, de Verenigde Staten, Spanje en Haïti en vrijwel de gehele bevolking. Een reeks van incidenten volgde : demonstraties van de bevolking te zijnen gunste, procedures, felle polemieken in de pers en zelfs een schietpartij, waarbij een dode en gewonden vielen, toen op 18 december 1871 een grote menigte voor zijn huis bijeenkwam onder het uiten van “viva's" voor Willem -- de Koning -- en Sassen. Hij vertrok op 7 mei 1873 naar Nederland a/b van de Stoomboot St. Thomas en vestigde zich vervolgens te Brussel.

Geschriften :
‘De requisitis justarum nuptiarum jure Neerlando’, diss. Leiden 1849;
‘Opmerkingen en toelichtende verklaringen op het besluit van den 31 Januari 1824 (Stbl. no. 19), rakende de vergunningen ter oprichting van sommige fabryken en trafyken’, Themis 1854;
‘Vlugtige beschouwingen over de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering", Themis 1861.

Literatuur :
‘De geschiedenis van Curarao’, C.P. Amelunxen, 1929;
‘Almanaque-Guia de Curaçao’, 1907;
‘Journalistiek leven in Curacao’, Dr. Jan Hartog, 1944;
‘Papachi Sassen’ in Nieuwe West-Indische Gids, 46e jg. no 2, juni 1968, C.Ch. Goslinga;
‘Biba Willem Sassen’, proefschrift van Mr. P.V. Sjiem Fat, Oranjestad, Aruba, De Walburg Pers, Zutphen, 1986.

Uit dit huwelijk:

1 . Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen - volgt tabel C1 VIIIg -, geboren te Maastricht 9 mei 1846, civiel ingenieur, (1872) ingenieur bij de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij te Rotterdam, (1875) ingenieur bij de Genie te Utrecht, (1878) sectie-ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, lid van het College van curatoren van het Gymnasium te Nijmegen, ridder in de orde van het Borstbeeld van de Bevrijder van Venezuela, overl. Breda 11 mei 1902,
tr. Oosterhout N.B. 14 sept. 1875 Carolina Theodora Constantia Stams, geb. Rotterdam 19 maart 1854, overl. Breda 5 juni 1936, dr van Joannes Stams en Joanna Jacoba Noordanus.

2 . Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen, geb. Maastricht 30 april 1848, religieuse in de Congregatie der Ursulinen onder de naam: ‘Marie Xavier des cinq Plaies de Notre Seigneur’, overl. Roermond 25 mei 1912.

bidprentjes Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen

bidprentje Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen (tekst - Frans)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen (afbeelding - Frans)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen (tekst - Nederlands)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen (afbeelding - Nederlands)

- - - - - O - - - - -
 
foto  Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen
foto Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen foto Albertine Victoire Edouarde Marie Sassen (achterzijde)

3 . Bernard Adriaan Hugo Sassen, geb. Maastricht 26 mei 1849, (1875) consul van Venezuela te Amterdam en (1879) te Brussel, (1881) consulair agent en (1883) honorair-consul van Columbia te Brussel, (1886) zaakgelastigde van Ecuador bij de Belgische Regering en (1896) consul-generaal van de Republiek Salvador in Nederland, grootkruis in de Koninklijke Orde van de Kroon van Hawaii, commandeur in de Orde van de Bevrijder van Venezuela, commandeur in de Humane Order of African Redemption van Liberia, commandeur in de Militaire Orde van O.L.Vrouwe der Ontvangenis van Villa Vigoza van Portugal, commandeur in de Orde van Kalakaua van Hawaii, commandeur in de Pius-orde van de H. Stoel, Officier d'Academie van Frankrijk, officier de 1'Instruction publique van Frankrijk, ridder 2e klasse in de Orde van Nischan Iftikar van Tunis, ridder 2e klasse in de Orde van de Leeuw en de Zon van Perzië, ridder in de Koninklijke Orde van Isabella de Katholieke van Spanje, ridder in de Orde van Karel III van Spanje, officier in de Orde van de H. Karel van Monaco, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Boschvoorde, Brussel, 2 sept.1905,
tr. Caracas (Venezuela) 20 juni 1887 Catalina Leonor Mercedes Ybarra y Herrera, geb. Caracas (Venezuela) 1861, overl. na 2 sept. 1905, dr. van Pedro Pablo Ybarra en Catalina Herrera.

Geschrift :
‘De republiek van Venezuela, naar aanleiding van een opstel van den heer Meulemans, vice-consul van Ecuador.’, Rotterdam, 1874.

foto  Bernard Adriaan Hugo Sassen
en pentekening, A.C., 1883
foto Bernard Adriaan Hugo Sassen pentekening Bernard Adriaan Hugo Sassen

achterzijde foto:
Hugo: Le disespoir est indigne a un Sassen

 
foto Bernard Adriaan Hugo Sassen (achterzijde)  

4 . Gabrielle Marie Emilie Sassen, geb. Maastricht 31 aug. 1850, overl. Voorburg 19 dec. 1922,
tr. Banjoewangi (Ned.Ind.) Arend Velu, geb. Amterdam 14 nov. 1838, kapitein der infanterie Kon.Ned.Ind.Leger, begiftigd met het onderscheidingsteken voor belangrijke krijgsverrichtingen in Nederlandsch Indië met de gesp 1873-1875, ridder in de Orde van de Bevrijder van Venezuela, overl. Nijmegen 1 nov. 1909, zn van Laurent Velu en Maria Christina Verhaage.

foto's' Gabrielle Marie Emilie Sassen en Arend Velu
foto Gabrielle Marie Emilie Sassen foto Arend Velu
bidprentje Gabrielle Marie Emilie Sassen

bidprentje Gabrielle Marie Emilie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Gabrielle Marie Emilie Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

5 . Mr.Dr. Edmond Emile Egbert Sassen - volgt tabel C1 VIIIh -. geb. Maastricht 4 sept. 1852, doctor in de letteren en wijsbegeerte, doctor in de rechtsgeleerdheid, advocaat te Maastricht, schoolopziener in de Arrondissementen Heerlen en Maastricht, lid van de Raad van de Gemeente Maastricht, voorzitter van de Voogdijraad te Maastricht, ere-kamerheer van Z.H. Paus Leo XIII, ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote van de H. Stoel, commandeur in de Orde van het Borstbeeld van de Bevrijder van Venezuela, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Wonck (B.) 18 maart 1929,
tr. Lanaeken (B.) Evelina Victorina Elisa de Lannoy, geb. Brugge (B.) 30 juni 1859, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice van de H. Stoel, overl. Brussel (B.) 9 maart 1931, dr van Edouard François Antoine de Lannoy en Evelina Daywaille.

6 . Henriette Leonie Eugenie Sassen, geb. Maastricht 20 dec. 1853, overl. Amsterdam 6 dec. 1918,
tr. Salatiga (Semarang, Ind.) 5 oct. 1885 Antonius Ekerman, geb. Maastricht 7 mei 1854, (1 dec. 1881) officier van gezondheid der 2e klasse Kon.Ned.Ind.Leger, (23 mei 1883) ingescheept te Amsterdam aan boord van het stoomschip ‘Prinses Marie’, daarna geneesheer te Amterdam, begiftigd met de zilveren medaille als blijk van waardering zijner belangstelling in ‘s Rijks wetenschappelijke verzamelingen, overl. Amsterdam 15 mei 1924, zn van Petrus Josephus Ekerman en Anna Margaretha Herf.

foto's van Henriette Leonie Eugenie Sassen en Antonius Ekerman
foto van Henriette Leonie Eugenie Sassen foto Antonius Ekerman
bidprentje Henriette Leonie Eugenie Sassen

bidprentje Henriette Leonie Eugenie Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Henriette Leonie Eugenie Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Antonius Ekerman

7 . Melanie Eugenie Sassen, geb. Maastricht 8 jan. 1855, overl. aldaar 10 juli 1862.

8 . René Arthur George Ferdinand Sassen, geb. Maastricht 20 aug. 1861, overl. aldaar 8 maart 1862

foto René Arthur George Ferdinand Sassen

foto René Arthur George Ferdinand Sassen

- - - - - O - - - - -

foto René Arthur George Ferdinand Sassen (achterzijde)

- - - - - O - - - - -
Rouwdichten geschreven door Ferdinand George Henri Auguste Sassen
Ter herinnering aan mijn broertje
Aan mijne moeder

 

- - - - - O - - - - -

 

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C1 VIIf Mr Willem Carel Clemens 1817-1877 ▬►
Powered by Website Baker