◄▬ Tabel C1 VIIg Bernardus Antonius Josephus 1819-1895 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIg. Bernardus Antonius Josephus Sassen, 1819 - 1895 x Anna Mathilda Antonia Sassen
tC1 VIIIi. Pieter Willem Bernard Sassen, 1855 - ? x Anna Adriana Helena Smit

Tabel C1
VIIg. Bernardus Antonius Josephus Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 20 dec. 1819, (1858) notaris te Geffen, (1864) notaris te Helmond, (1865) auditeur bij den Schuttersraad der dienstdoende Schutterij te Helmond, overl. Helmond 31 maart 1895,
tr. ‘s-Hertogenbosch mei 1850 Anna Mathilda Antonia Sassen (VIa, 7, tabel B), geb. Maastricht 10 jan. 1822, overl. Helmond 27 sept. 1882, dr van Mr. Jacobus Joannes Sassen en Johanna Catharina Sobels.

Kinderen:
1. Maria Antoinetta 2. August Hendrik 3. Ir. Pieter Willem Bernard tC1 VIIIi 4. Anna Mathilde
bidprentjes Bernardus Antonius Josephus Sassen

bidprentje Bernardus Antonius Josephus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Bernardus Antonius Josephus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
Mathilda Anna Sassen
Grootendorst ?, Ivoor, 8,5 x 6,5 cm
Mathilda Anna Sassen (Ivoor,
 8,5 x 6,5 cm)
bidprentjes Mathilda Anna Sassen

bidprentje Mathilda Anna Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mathilda Anna Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce
Mathilda Anna Sassen
overlijdensannonce
Bernard Sassen
overlijdensannonce Bernard Sassen

Uit dit huwelijk:

1. Maria Antoinetta Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 20 nov 1851, overl. 's Gravenhage 20 nov. 1922.

2. August Hendrik Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 6 maart 1853, (1880) stadsarchivaris van Helmond, (1880) Kantonrechter-plaatsvervanger te Helmond, (1895-1907) notaris te Helmond, (1895) lid van de Raad der Gemeente Helmond, (1892) lid van de commissie, die ten doel heeft de gezondheidscommissie te Helmond in hare moeilijke en veelomvattende taak, bij het onverhoopt uitbreken der gevreesde cholera bij te staan, kapitein-commandant van de dienstdoende Schutterij te Helmond, lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg, lid en voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, corresponderend lid van de Vereeniging "De Nederlandsche Heraut", corresponderend lid van het Koninklijk Genealogisch-Heraldiek Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’, corresponderend lid van het Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst ‘Limburg’, membre de la Société Hollandaise-Belge des amis de la Médaille d 'Art, membre correspondant de la Société Nationale Académique de Cherbourg, drager van het eereteeken tot belooning van eervollen langdurigen werkelijken dienst bij de Schutterijen, overl. ‘s-Gravenhage 22 juni 1913,
tr. ‘s-Gravenhage 25 juni 1907 Louisa Catharina Christina Teulings, geb. 's- Hertogenbosch 25 nov. 1857, overl. 's-Gravenhage 8 aug.1938, dr van Cornelis Antonius Teulings en Gerardina van Osch en wed. van Antonius Petrus Hubertus Prinzen.

bidprentje  August Hendrik Sassen

bidprentje  August Hendrik Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje  August Hendrik Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Louisa Catharina Christina Teulings

bidprentje Louisa Catharina Christina Teulings (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Louisa Catharina Christina Teulings (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Publicaties:
‘Historische en topografische atlas van Helmond.’, Helmond, 1881;
‘De Heeren van Helmond, hunne afkomst, vrouwen en kinderen met beschrijving van hun aller wapens en een opgave hunner rechten en bezittingen naar onuitgegeven bescheiden berustende in de Helmondsche archieven.’, Helmond, 1882;
‘Geschiedenis van de schutterij der Kolveniers of L. Vrouwegilde te Helmond.’, Helmond, 1882;
‘Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde.", Helmond, 1883-1886;
‘Oorkonden betreffende Helmond.’ door C.C.N. Krom en -- , 's-Bosch, 1884;
‘Noordbrabantsche volksalmanak voor het jaar 1889 (-1893). Jaarboek voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde", 1888-1892, Helmond;
‘Protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798).’, 's-Bosch, 1890;
‘De revolutie. Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond.’, Helmond, 1891;
‘Historische en topografische tentoonstelling betreffende Kempenland en Peelland bijeengebracht en beschreven door -- , gehouden te Eindhoven van 30 april tot 15 mei 1893’, Eindhoven, 1893;
‘Muntwaarde te Helmond.’, Helmond, 1898;
‘Muntwaarde te Hattem 1460-1487.’, Helmond, 1898;
‘Carel Frederik Wisselman, oud-muntmeester van Utrecht, bijna muntmeester van Holland.’, Tijschrift.v. Munt- en Penningkunde. 1900;
‘Bijdrage tot de kennis van het middeleeuwsch geld en muntwezen geput uit de cameraarsrekeningen van Deventer (1337-1384)’, tijdschrift v.h. Ned.Genootschap voor munt- en penningkunde, 1904;
‘Mijn goed recht tegenover Mr. Sillem gehandhaafd.’, Amsterdam, Müller, 1905;
‘Doopboeken der Gereformeerde gemeente Helmond en Rixtel, berustende ten raadhuize van de gemeente Helmond.., Helmond, 1906;
‘Catalogus der tentoonstelling betreffende geboorte, doop en jeugd van prinsen en prinsessen van Oranje-Nassau.’, 's-Gravenhage 1909;
‘Inleiding tot de wordingsgeschiedenis van den huidigen Nederlandschen gulden.’, 's-Gravenhage, 1910;
‘Munt- en geldwaarde te Nijmegen 1382-1427.’, Amsterdam, Müller, 1911.

Literatuur:
‘Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen.", Anne Hallema, Naarden, 1946, o.m. naar een handschrift bevattende Noordbrabantsche spotrijmen door A.H. Sassen.
Catalogus van de in het Gemeentemuseum Helmond van 27 sept. - 9 nov. 1980 door de Gemeentelijke Archiefdienst en het Gemeentemuseum van Helmond aan August Sassen gewijde tentoonstelling.

Door hem zelf getekend ex-libris
ex-libris August Hendrik Sassen

3. Ir. Pieter Willem Bernard Sassen - volgt tabel C1 VIIIi -, geb. 's-Hertogenbosch 14 sept. 1855, electrotechnisch ingenieur, officier-machinist 1e klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine, vervolgens leraar Ambachtsschool te Groningen, drager van de bronzen medaille voor eerlijke en trouwe dienst gedurende den tijd van twaalf jaren, met zijn gezin vertrokken naar Londen 21 april 1905, overl. ?,
tr. le Haarlem 25 juli 1893 Johanna de Kock, geb. 's-Gravenhage 24 juni 1868, overl. Camberwell, Londen 1910, dr van Adrianus Cornelis de Kock en Johanna Maria van der Hoeven;
tr. 2e Londen 27 febr. 1913 Anna Adriana Helena Smit, overl. Camberwell, Londen 24 sept. 1920, dr van Herman Smit.

4. Anna Mathilde Sassen, geb. Geffen 14 nov. 1859, overl. Amsterdam 12 aug. 1935,
tr. Teteringen 7 jan. 1885 Johannes Frans Alphonsus Huese, geb. Alkmaar 6 aug. 1857, hoofdredacteur Amsterdamsche Courant, overl. Arnsterdam 11 aug. 1893, zn van Frans Alphonsus Huese en Henderina Maria de Lange.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C1 VIIg Bernardus Antonius Josephus 1819-1895 ▬►
Powered by Website Baker