◄▬ Sassen Clingh - De Geslachtsnamen ▬►

DE GESLACHTSNAMEN
SASSEN en CLINGH, resp. SASSEN CLINGH

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)

In "De Navorser", jg. XXXII (1882) , blz. 115 e.v. schreef Johan Winkler dat de geslachtsnaam SASSEN een patrinymikon is van de mansnaam SAS, en wel in de zwakke tweede naamvalsvorm, die een kenmerk is van saksisch- en van frankisch-nederduitse oorsprong.
De naam wordt in de eerste helft van de l6e eeuw te Elsloo reeds aangetroffen.

Orntrent de oorsprong en de betekenis van de naam CLINGH schreef Drs. J.W.C. Aarts geen mededeling te kunnen doen. Hij bevond wel dat de naam in de l7e eeuw in het Brabantse voorkwam en vermeldde de in 1607 in Oss levende Schepen Aert Hermans Clingh.
Van Elisabeth Clingh vermeldde hij niet meer dan haar op 15 october 1770 te Rotterdam met Nicolaas Sassen gesloten huwelijk en de datum van haar begrafenis op 7 februari l780 aldaar.

Deze luttele gegevens daagden uit tot verder onderzoek.

De naam Clingh bleek in de l6e en l7e eeuw in o.a. de plaatsen Lith en Oss veelvuldig voor te komen, maar enige aanwijzing in de richting Rotterdam was niet te vinden.

Elisabeth Clingh was bij haar overlijden in 1791 42 jaar oud, zodat als haar geboortejaar l749 in aanmerking komt : een doopinschrijving is onvindbaar. Maar blijkens een notariele index was zij een dochter van Jacobus Klingh, op l2 mei 1748 te Rotterdam gehuwd met Catharine Pits, die echter in hun hierna afgebeelde huwelijksakte Jacobus Klink, jongeman geboren te Nime en Katharina Pets, jongedochter geboren te Wor(e)mer, genoemd worden.

Al eerder viel op dat bij de doop van haar kinderen de naam van Elisabeth als Klinck, Clingh en Cling geschreven werd; in het begraafboek werd zij op 7 februari l780 na het overlijden van Nicolaas echter weer Elisabeth Klink genoemd.

Onduidelijk blijven de juiste naam en herkomst :
-- zou met Nime de Franse plaats Nîmes bedoeld zijn ?
-- zou de werkelijke naam van Jacobus Klink toch Clingh zijn geweest, die echter verhollandst werd en door Elisabeth bij haar huwelijk en door haar kinderen weer in ere hersteld ?
-- was hij een hugenoot ? Merkwaardig is dat het echtpaar Klink-Pets, in l748 getrouwd -- Elisabeth werd in l749 geboren -- pas vanaf l753 kinderen R.K. laat dopen.

De naam SASSEN CLINGH werd het eerst gevoerd door Reinier Sassen, de oudste zoon van Nicolaas Sassen en Elisabeth Clingh : omtrent l800 heeft hij de naam van zijn moeder achter zijn geslachtsnaam geplaatst en alleen hij en zijn nakomelingen hebben die dubbele geslachtsnaam gevoerd.

De naam SASSEN CLINGH werd oorspronkelijk in Rotterdam en vervolgens elders steeds in twee woorden geschreven, hetgeen niet wegneemt dat men van den beginne af aan bij tijd en wijle enige moeite daarmede heeft gehad : op 5 juni 1806 werd te Rotterdam R.K. gedoopt Bernardina Sassenclingh, dochter van Reinier Sassenclingh en Bernardina Zegelaar; ook in de volkstellingsregisters van Rotterdam van 1829 werd de naam van Bernardina aaneen geschreven.

In de staat van sollicitanten naar de onderwijzersplaats te Casteren gemeente Hoogeloon d.d. 12 juli 1832 schrijft de Burgemeester dier gemeente de naam van Rijnier Willem als Sassenclingh; de geb0orte-akten van drie van de twaalf kinderen uit het huwelijk van Petrus
Franciscus Aloysius Sassen Clingh en Johanna Adriana van de Kamp te Maren bevatten hun geslachtsnaam. aaneengeschreven.

De neiging van ambtenaren van de burgerlijke stand en anderen de naam aaneen te schrijven heeft wellicht er toe geleid dat , op de mededeling dat de naam in twee woorden diende te worden geschreven, een verbindingsteken daartussen werd geplaatst.

Drs. J.W.C. Aarts merkte daaromtrent op dat voor het plaatsen van een koppelteken geen enkele reden bestond omdat een dergelijk teken alleen in bepaalde met name aan te duiden samenstellingen, zoals die van gehuwde vrouwen (Elisabeth Sassen-Clingh !) gebruikt wordt. Bij raadpleging van het "Genealogisch repertorlum" door Jhr.Mr.Dr. E.A. van Beresteyn blijkt deze schrijfwijze toch wel meer, maar inderdaad slechts zelden voor te komen.

Tot verwarring heeft de verbindingsstreep zeker geleid :
op 28 januari 1872 werd te Eersel geboren Josina Maria Sassen Clingh, dochter van Josephus Regnerus Sassen Clingh, die de geboorteakte evenwel ondertekende met : J.R. Sassen-Clingh; in de akte van haar huwelijk met Franciscus Josephus Cornelis Aarts op 26 augustus 1902 te Bergeijk worden Josina, haar vader en haar broeder Josephus Wilhelmus Johannes, die als getuige fungeerde, als Sassen-Clingh vermeld, maar bruid en getuige ondertekenden als Sassen Clingh.

Op de bidprentjes van Josephus Reinier en Maria Cornelia Aarts wordt zijn naam geschreven als : Sassen Clingh en Sassen-Clingh èn Sassenclingh.

In meerdere gezinnen heeft het koppelteken een vaste plaats veroverd en zelfs Sassen =  Clingh komt wel eens voor, hetgeen toch waarlijk te veel van het goede was.

Wij houden het in deze genealogie op de schrijfwijze zonder verbindingsteken.

----- terug naar boven -----

◄▬ Sassen Clingh - De Geslachtsnamen ▬►
Powered by Website Baker