◄▬ Sassen Clingh - Voorwoord ▬►

VOORWOORD

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)

Aan het geslacht SASSEN werd in het verleden meermalen aandacht besteed :

--- het "Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familién met genealogische en heraldische aanteekeningen" door A.A. Vorsterman van Oijen, 1896, dl 3, bevat een summiere genealogie;

--- in "Neder1ands Patriciaat", Centraal Bureau voor Genealogie, 1952, verscheen een veel uitvoeriger genealogie, mede bewerkt door Mgr.Prof.Dr. F.L.R. Sassen (overl. Lugano 16 september 1971) ;

--- in 1979 publiceerde ik een geheel bijgewerkte en zeer uitgebreide "Genealogie Sassen", zonder aandacht daarin te schenken aan de mij toen nog onbekende tak Sassen Clingh;

--- kwartierstaten bevatten :
     "Kwartierstaten van Nederlandsche Kathoiieken", door W.J.F. Juten, 1910 deel I en II-
     "Kwartierstatenboek, Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 1983;

--- wapenafbeeldingen bevatten :
     Vorsterman van Oijen, Juten en Sassen, bovenvermeld;

--- een wapenbeschrijving treffen wij in "Armorial Général", J.B. Rietstap, 861.

In 1986 verkreeg ik tot grote verrassing het door Drs. J.W.C. Aarts geschreven, in 1976 verschenen werk "Loten van dezelfde stam. De Familie Sassen Clingh" en werd daardoor op het spoor gezet van een tot dan onbekende tak van de familie. De Heer Aarts werd op 19 juni 1904 te Bergeijk geboren uit net huwelijk van Franciscus Josephus Cornelis Aarts en Josina Maria Sassen Clingh en overleed te Tilburg op 31 juli 1989.

Ik kon de verleiding niet weerstaan mij wederom in de oudste geschiedenis van de familie te verdiepen en bovendien deze, van Reinerus Silvester Sassen (Eisloo 1711-1787) stammende, in de mannelijke lijn thans uitgestorven tak uitputtend uit te werken. Mijn bevindingen heb ik hierna vastgelegd en de bidprentjes ook afgebeeld, die ik bijeen bracht. Deze genealogie begint bij de oudste bekende stamvader.

Vragen blijven genoeg bestaan. Als gevolg van het ontbreken van registers zu11en die van de 16e en 17e eeuw we1 nimmer opgelost worden. Maar ook in de 18e en zelfs in het begin van de 19e eeuw verdwijnen gezinnen uit het gezichtsveld : het toeval za1 rnoeten helpen.


Mei 1991.      F.K.R.C. Sassen

 

◄▬ Sassen Clingh - Voorwoord ▬►
Powered by Website Baker