◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie II ▬►

Stamboom generatie II

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)

II. Jacob Sassen, geb. Elsloo ± 1630, Maasschipper en koopman, Schepen en Kapitein van Elsloo, tr. Ida Paulussen alias Boers, overl. Elsloo 6 maart 1692.

In een akte : "Den derden januarij 1664 overmits Gangels ende Huberti Schepenen tot Elsloo is gecompareert in persoon Jacob Sassen geassisteert mit sijne moeder Ida, dewelcke heeft geconsenteert dat haere voorn. soen zoude mogen verobligeren sijn  kindesgedeelte gelijck als hij in onze handan reelijck aldaer gedaen heeft  ende voor den prijs voor den welcken hem 't mercschip als hoogsten biedende verbleven is den 11 Debris jongstleden te weten 411 guldens jaarlijx boven het spangelt ende rechten enz.".

Uit dit huwelijk :

1. Claes Sassen, volgt III.

2. Maria Sassen, ged. Elsloo 9 augustus 1657, overl. Elsloo 4 juni 1724, tr. Elsloo 3 september 1680 Bartholomeus Lenaerts, ged. Elsloo 12 mei 1660, over1. Elsloo 14 december
1740, zn van Theodorus en Joanna Pijpers.

3. Simon Sassen, ged. Elsloo 26 mei 1659,. overl. na 1701.

4. Joannes Sassen, ged. Elsloo 11 mei 1662.

5. Henricus Sassen, ged. Elsloo 23 augustus 1664.

6. Mathias Sassen, ged. Elsloo 27 juni 1667, tr. Elsloo 21 april 1697 Mechtildis Wilders "ex Limmel prope Trajectum".

Uit dit huwelijk werden te Elsloo geboren/gedoopt:

Joannes Christianus, ged. 26 december 1697;
Jacobus, getb. 22 maart 1699, overl. vóór 7 september 1703;
Maria, geb. 21 februari 1701;
Ida, geb. 13 aprii 1702;
Jacobus, geb. 7 september 1703;
Anna Margarita, geb. 5 januari 1705;
Barbara, geb. 12 maart 1706;
Mechtildis, geb. 19 april 1709;
Anna Catharina, geb. 25 november 1710;
Elisabeth, geb. 6 ju]_i 1712;
Hubertus, geb. 14 maart 1716.

Van dit gezin is in Elsloo met zekerheid niemand terug te vinden.
Weliswaar vermelden de registers het overlijden van Maria Sassen op 4 juni 1724, Ida Sassen op 22 februari 1754 en Elisabeth Sassen op 31 maart 1724 en werd op 8 mei 1746 te 's-Hertogenbosch het huwelijk gesloten tussen Elisabeth Sassen uit Elsloo en Joannes Smolders, ged. Boxtel en begr. 's-Bosch 24 november 1796, maar of en wie identiek is met genoemcle kinderen valt niet vast te stellen.
De mogelijkheid bestaat oat het gezin na 1716 uit Elsloo vertrokken is, maar evenzeer is denkbaar dat alien of de meesten aldaar gestorven zijn.
In het najaar van 1702 werd Elsloo wederom door een Dysentherie-epidemie getroffen : in drie maanden tijds moesten 22 volwassenen -- normaal 8 à 10 per jaar -- en 23 niet met name genoemde kinderen, waaronder wellicht de 4 oudste van het gezin, worden begraven.
Niet bekend ook is wie er gestorven zijn in de periode van 1725 tot 1739, van welke geen aantekeningen bestaan.

JHS: De kinderen staan vermeld bij Mechtildis Wilders op Geni World Family Tree

----- terug naar boven -----

◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie II ▬►
Powered by Website Baker