◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie I ▬►

Stamboom generatie I

(overgenomen uit 'Genealogie Sassen > Sassen Clingh', mr. F.K.R.C. Sassen, mei 1991)

I. Jan Sassen , geb. Elsloo omstr. 1600, landbouwer, in 1647 en 1657 vermeld als Schepen der Vrijheerlickheijt Elsloo, overl. tussen 21 april 1663 en 3 januari 1664;
uit een akte d.d. 20 januari 1629 blijkt dat hij toen gehuwd was met Ida (Jetten) Creeften (Creften), dr van Claes, over1. ná 14 juli 1684 (in een akte van die datum het laatst
genoemd) .

In een akte d.d. 3 october 1678 verklaart "d'Eer ende deugsaeme Ida Sassen, wijlen Jan Sassen naergelatene weduwe, ten opzicht van haeren ouderdom ende meer andere redenen haer daertoe moverende" hetgeen zij van haar dochter Meiken, "achtergelaetene" weduwe van Otto Wouters en van deze heeft geërfd, over te dragen aan haar zoon Houb Sassen en haar dochter Margaretha, waartegenover deze verplicht zijn "hunne moeder mit cost dranck ende cleiders loefelijck t'onderhouden ende soolange Godt den heer haer het leven vergunt bij hun te laten woenen ende eigentlijck te doen wat kinders hunne ouders schuldigh sijn te doen."

Uit dit huwelijk werden in de periode 1625-1635 te Elsloo geboren :

l. Houb (Hubert) Sassen , koopman en Maasschipper, overl. Elsloo 10 maart 1703;
in meerdere akten wordt vermeld dat hij getrouwd was met Sybilla Du11ens.

In het overlijdensregister der Parochie is opgeschreven dat hij de navolgende fundatie had gesticht:

"Hubentus Sassen, nauta et mercator qui in Christi Salvatoris sub speciebus Eucharisticis vere reaiiter et substantialiter latentis honorem in augmentum devotionis erga  tremendum illud mysterium, necnon in suae, uxoris suae suorumque ac dictae uxoris suae Sibyllae Dullens parentum, consanquineorum et affinium animarum refrigerium Missam solemnem de venerabili Sacramento fundavit, in ecclesia nostra parochiali perpetuam cantandam. Cuius memoria in benedictione sit."

2. Margareta Sassen , overl. Elsloo ná 17 augustus 1702 (in een akte van die datum wordt zij het laatst genoemd);
tr. Joannes Michilis Hendricx , vóór 1678 overleden.

Op 21 november 1685 kocht Margareta, mede ten behoeven van haar dochter Catharijn, "het huijs genaemt "De Trappen ende toebehoorende plaets aan den Krickhof"; dit huis werd in 1576 gebouwd door de koster Jan van Limbricht; het hieronder afgebeelde deel, adres : Op de Berg 7 de Elsloo, is als woonhuis in gebruik; links daarvan is het streekmuseum "De Schippersbeurs"gevestigd.

3. Meiken (Maria) Sassen, over1. Elsloo 1 september 1678,
tr. Qtto Wouters, Schepen van Elsloo, overl. E1s1oo 4 augustus 1678.

4. Jacob Sassen, volgt Il.

----- terug naar boven -----

◄▬ Sassen -- Sassen Clingh - Stamboom generatie I ▬►
Powered by Website Baker